EspañolEnglish
18/09/20
PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS I PÒSTERS1. NORMES PER PRESENTAR TEXTOS DEFINITUS DE COMUNICACIONS I PÒSTERS- L’enviament dels textos definitius in extenso de comunicacions i pòsters finals que el Comitè Científic hagi acceptat, s’ha de fer preferiblement abans del 15 de setembre de 2018.


- Els textos finals s’han d’enviar per correu electrònic, en català, castellà o anglès, i en format *doc o *docx. Els articles enviats amb posterioritat al 15 de setembre de 2018 no s’inclouran en les actes del Congrés.


- Els textos s’han de redactar segons les normes facilitades per l’organització, s’ha d’usar el tipus de lletra TIMES NEW ROMAN, mida 11, interlineat senzill i amb un màxim de dotze pàgines, incloses les notes, els quadres, els mapes, els gràfics, les fotografies i la bibliografia.


- La primera pàgina ha d’incloure el títol de la comunicació, el nom i llinatges de la persona o persones responsables de l’autoria i, si és el cas, la filiació institucional. Així mateix s’hi ha d’incloure un resum que no pot superar les dues-centes paraules, escrit en el mateix idioma que la comunicació, junt amb cinc paraules clau, separades per comes. Hi ha d’haver també una traducció a l’anglès del resum (abstract) i de les cinc paraules clau (keywords).


- Les referències bibliogràfiques han d’anar al final del treball sota l’epígraf de Bibliografia, ordenades alfabèticament per autoria i amb l’estil següent: llinatges (en majúscula), nom (en minúscula) de l’autor o autora; any de publicació (entre parèntesis i amb la distinció a, b, c,... en cas que se citi més d’una obra de l’autor o autora del mateix any): títol de l’article (entre cometes baixes o llatines) o del llibre (en cursiva). Editorial, en cas del llibre, i lloc d’edició, o títol de la revista (en cursiva) en cas de publicació periòdica, número de la revista i nombre de pàgines. En cas que sigui un web, s’ha de citar de la manera següent: títol de l’article, títol de la website o de la pàgina web, URL, [data de consulta].Exemple de llibre:CAÑELLAS, Nicolau (1993): L’aigua, el vent, la sang: l’ús de les forces tradicionals a Mallorca. Documenta Balear, Palma


Exemple de capítol de llibre:


SBERT, Joan (1989): «Els molins de vent mallorquins», a VALERO MARTÍ, Gaspar (ed.) Elements de la societat pre-turística mallorquina, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1989, p. 91-108


Exemple d'article de revista:


SERRANO, Aina R. (2013): «Las norias de tiro: un ejemplo de la conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio historico industrial en Mallorca», a Molinum, núm. 44, p. 8-13.Exemple de web:Visita al nuevo Museo de Artes Decorativas de Mallorca, Perdido en Mallorca, https://perdidoenmallorca.com/2017/11/06/visita-al-nuevo-museo-de-artes-decorativas-de-mallorca/ [Consulta: 23 de novembre de 2017].
- Les citacions textuals han d’anar sempre entre cometes baixes o llatines («») i els comentaris introduïts per l’autor o autora han d’anar entre claudàtors ([ ]) per diferenciar-los clarament del text citat.


- Les notes han d’anar a peu de pàgina, ordenades correlativament en números aràbics i volades sobre el text. Per a les referències bibliogràfiques s’han de citar el llinatge de la persona o persones responsables de l’autoria (en minúscula), l’any entre parèntesis i les pàgines de referència. Exemple: Sbert (1989), p. 91-108.


- Les imatges, els quadres, gràfics i altres han d’anar numerats correlativament, han de dur el títol corresponent, però la procedència, elaboració, etc. s’ha de citar al final del text després de les referències bibliogràfiques, sota l’epígraf Il·lustracions. No s’acceptaran més de set imatges en total, amb una resolució mínima de 300 píxels (imatges en format *jpg i *png).En el text no s’ha d’inserir cap tipus d’encapçalament, peu o número de pàgina.2. PRESENTACIONS A LA SALAPresentació en PowerPoint


- L’exposició ha de tenir una durada màxima de deu minuts i s’ha de fer en català, castellà o anglès.


- S’han d’enviar en un arxiu en format *.ppt o *.pps, junt amb el text final, preferiblement abans del 15 d'octubre de 2018.


- Si l’exposició requereix mitjans audiovisuals especials, cal comunicar-ho a la Secretaria del Congrés dins el termini i en la forma escaient, junt amb l’enviament del resum de la comunicació.


Pòsters


- Els pòsters s’han d’enviar maquetats i dissenyats per l’autor o autora. La impressió és a càrrec de l’organització del Congrés.


- Els pòsters han de ser de mida A1 i han d’incloure un encapçalament amb el títol, el nom de la persona o persones responsables de l’autoria i les dades de contacte. A continuació, hi ha d’haver un resum, quatre o cinc fotografies i unes conclusions. Els pòsters han de dur el logotip del Congrés.


- L’enviament dels pòsters s’ha de fer en format PDF, per correu electrònic o a través d’aplicacions com WeTransfer a l’adreça electrònica de la Secretaria del Congrés. L’enviament s’ha de fer preferiblement abans del 15 de setembre de 2018.Descarregar normes de presentació i exposició.

Organitzadors: