Correspon a la consellera executiva de Territori i Infraestructures atorgar les autoritzacions referides a obres, instal•lacions i activitats a ubicar en zona de servitud de protecció prevista en la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, sempre que s’hagin de produir en terrenys classificats com a sòl urbà o com a sòl urbanitzable o categoria equivalent.