Descobreix els museus
Descobreix els museus


«L’èxit d’un museu no es mesura amb el nombre de visitants que rep, sinó amb el nombre de visitants als qui mostra alguna cosa.» Georges H. Rivière, destacat museòleg i primer president del Consell Internacional de Museus


«Per esdevenir participatius, els museus haurien de ser llocs d’ús quotidià, espais de confiança que inspiren el públic a crear i compartir.» Nina Simon, experta en disseny participatiu de museus i exposicions


«La gent va als museus a veure quelcom que creu reconèixer, quelcom famós. I el millor dels museus és el que trobam i no coneixíem.» Nicholas Penny, director de la National Gallery de Londres


«De lloc de conservació, com era abans, el museu s’ha convertit en un lloc de difusió. De lloc de contemplació, el museu s’ha transformat, sobretot, en lloc de comunicació. De mausoleu, el museu ha passat a ser un observatori.» Roland Arpin, primer director del Museu de la Civilització de Quebec


«És important que el museu no sigui només una col·lecció passiva d’objectes meravellosos, sinó un trampolí cap als ciutadans.» Director del Museu Victoria and Albert de LondresEls museus avui
Els museus avui


Potser la paraula museu us fa venir a la ment un lloc...
avorrit i silenciós,
amb sales i sales, vitrines i més vitrines plenes d’objectes
i uns textos que només entendria un expert...


Però, en els darrers anys, els museus s’han esforçat per transformar-se en centres més vius i dinàmics, al servei de la societat i oberts a tot tipus de públic. De cada vegada més, els museus esdevenen equipaments on es potencien l’educació i la participació social.


Quina funció tenen els museus?


Recullen elements del nostre patrimoni.


Conserven les col·leccions en les millors condicions possibles per transmetre-les a les generacions futures.


Documenten i investiguen les col·leccions.


I posen a l’abast de la societat el patrimoni que conserven, desenvolupant tot tipus d’activitats educatives i culturals (exposicions, programes educatius, conferències, publicacions...).


Què conserven els museus?


Els museus conserven objectes que constitueixen la memòria de la comunitat on vivim. És el nostre patrimoni, els béns que consideram que val la pena conservar per a les generacions futures.


Avui en dia, el concepte de patrimoni és molt ampli i inclou béns diversos: històrics, artístics, arqueològics, de ciències naturals... Cada un d’ells té uns requeriments de conservació específics.


Recollida i adquisició de les col·leccions


Com es formen les col·leccions dels museus?
El més habitual és que les col·leccions ingressin al museu a través de
compra
donació
dipòsit
excavacions, en el cas dels béns arqueològics i paleontològics
recerca científica, en el cas de col·leccions de ciències naturals


La conservació


Un aspecte molt important en un museu és mantenir uns nivells de temperatura i humitat adequats i estables, i unes condicions d’il·luminació que no facin malbé els objectes.
Altres aspectes que s’han de tenir en compte són la seguretat, la manipulació correcta dels objectes, uns magatzems adequats...
Alguns museus disposen de personal especialitzat en conservació-restauració que, a més de tenir cura de les condicions de conservació, recuperen les peces afectades per algun tipus de degradació.
En qualsevol cas, quan visiteu un museu no oblideu que els béns del patrimoni són molt fràgils i que la seva conservació és responsabilitat de tothom!


La documentació i la investigació


Els museus no només conserven objectes, també han de recopilar tota la informació referent a aquests objectes.
Cada peça del museu s’ha de marcar amb un número identificatiu i ha de tenir una fitxa d’inventari amb les seves dades: quin tipus d’objecte és, d’on prové, quan i com va arribar al museu, on està ubicat...
L’inventari permet conèixer-ne la col·lecció, tenir les peces localitzades i demostrar-ne la propietat.
En els darrers anys, els museus estan implantant sistemes de documentació informatitzats i webs en els quals es pot consultar la informació sobre les col·leccions.
Els fons i la documentació que custodien els museus serveixen de base per a la investigació que fan tant el personal tècnic del museu com investigadors externs.

Les activitats educatives i culturals
Les activitats educatives i culturals


Els museus volen deixar de ser unes institucions-magatzems dedicades quasi exclusivament a conservar i investigar objectes per passar ser llocs on tothom pugui aprendre i gaudir del patrimoni a través d’una oferta d’activitats cada cop més diversa.


Als museus hi podem anar a...


veure una exposició, escoltar una conferència, gaudir d’un concert o d’un espectacle, gaudir d’una visita comentada, participar a un taller en família i aprendre i descobrir coses noves a qualsevol edat.


La gestió dels museus


En el nostre àmbit, els museus es regeixen per la Llei 4/2003, de museus de les Illes Balears.
La llei distingeix entre els museus, obligats a complir uns requisits tècnics estrictes, i les col·leccions museogràfiques, centres que conserven i exposen uns béns, però amb una gestió i infraestructura més senzilla que la dels museus.
La llei estableix que els museus i les col·leccions s’han d’organitzar en xarxes de museus, amb la finalitat de prestar un servei més ordenat i educatiu.
Els consells insulars són els màxims responsables de la política museística a cada una de les illes.
L’òrgan superior consultiu en matèria de museus és la Comissió Tècnica Insular de Museus, creada per cada un dels consells insulars.
A nivell internacional, la principal organització en l’àmbit dels museus és el Consell Internacional de Museus (ICOM).

Els museus a Mallorca
Els museus a Mallorca


A Mallorca hi ha un bon nombre de museus i col·leccions, públics i privats, de diverses tipologies:
Museus d’art, predominen els centres d’art o artistes contemporanis
Museus d’història
Museus d’història natural
Museus locals, amb col·leccions de belles arts, arqueologia o etnologia
Museus i col·leccions eclesiàstiques
Cases museu


Però encara queda molt per fer en el nostre panorama museístic, ja que manquen museus que tenguin cura de patrimonis tan importants com el marítim, les arts decoratives o la ciència i la tècnica, a banda de millorar, articular i potenciar els centres que ja tenim.

Els museus en la societat actual
Els museus en la societat actual


Els museus, avui en dia, s’enfronten a diversos reptes, fruit dels canvis i necessitats de la societat actual.

  • Afavorir l’accessibilitat i la participació de tot tipus de públics

Un dels grans reptes del museu és rompre definitivament amb la imatge de lloc elitista, fer un esforç perquè els col·lectius que no accedeixen als museus ho facin i oferir opcions interessants a tot tipus de públics.

  • Aprofitar el potencial de les noves tecnologies

Les noves tecnologies han obert un camp de possibilitats immenses als museus: el desenvolupament de programes informàtics per catalogar les col·leccions, l’aplicació d’audiovisuals o recursos interactius a les exposicions, la presència dels museus a internet, amb webs cada vegada més completes i participatives...

  • Contribuir al desenvolupament d’un turisme cultural sostenible

Els nostres museus i col·leccions podrien tenir un pes major en el sector turístic, sempre que es treballi amb criteris de sostenibilitat i a partir d’una reflexió prèvia sobre quins són els aspectes del nostre patrimoni que volem destacar.