Temes que us poden interessar


De conformitat amb el que estableixen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic a les Illes Balears, els expedients d'habitatges unifamiliars en sòl rústic i els expedients de declaració d'interès general s'han de sotmetre a un tràmit d'informació pública mitjançant anunci a l'adreça WEB corresponent.Aquí trobareu el llistat d'expedients d'habitatges i xarxes en sòl rústic, així com d'altres activitats que s'han de declarar d'interès general, que se sotmeten a l'esmentat tràmit.