FUNCIONS
Gestionar la tramitació del reconeixement dels museus i col·leccions museogràfiques i el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques de Mallorca.
Impulsar i gestionar la Xarxa de Museus de Mallorca.
Fomentar les activitats culturals pròpies del patrimoni museístic.
Promoure la formació dels professionals dels museus.
Fomentar l’actuació coordinada i la cooperació entre els centres museístics de l’illa.
Actualitzar i publicar el mapa museístic insular.


DADES DE CONTACTE
Secció de Museus i Belles Arts
Centre Cultural la Misericòrdia
Via Roma, 1
Telèfon: (34) 971 219 548
museus@conselldemallorca.net