Departament de Medi AmbientPreguntes freqüents
Quina és la tarifa de tractament de residus? (26.05.2016)

 


Les podeu veure en la web de gestió de residus tarifes actualitzades


 


 

Que és la fiança única en matèria de residus de construcció demolició (RCD)? (16.07.2015)

És un tipus de la fiança anual a la qual poden optar els productors de RCD vinculats al subministrament de serveis energètics, de comunicacions, subministrament i sanejament d’aigua, que restin obligats a depositar una fiança per les seves obres.


(Referència legislativa Llei 13/2012 de 20 de novembre, article 20, BOIB 177 del 29/11/2012)

Quan me tornaran la fiança de residus de construcció i demolició (RCD)? (16.07.2015)

Una vegada finalitzades les obres presentant el document SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA i els documents sol·licitats (final d'obra , certificat d'emtrega dels RCD a Mac Insular, empresa concessionària del servei públic...)

Vull fer una obra, quines obligacions tenc respecte a la gestió de residus? (16.07.2015)

En cas obra major:

  • En el moment de sol.licitar la llicència, presentar un contracte formalitzat amb els gestors autoritzats pel servei públic insularitzat per gestionar el residus generats a l’obra.
  • Incorporar al projecte d’execució una avaluació del volum i característiques dels residus a generar i finalment a gestionar per els gestors autoritzats, amb valoració econòmica del cost de la gestió.
  • Depositar una fiança al Consell de Mallorca abans de retirar la llicència d’obra.
  • Realitzar una separació en origen segons marca el PDSGRCVPFUM.
  • Responsabilitzar-se del transport dels residus fins a les plantes de gestio de residus ( Mac Insular)
  • Abonar els costos que origini la gestió dels residus lliurats a la planta de gestió.

 En cas d’obra menor:

  •  A partir de 1 de gener de 2007, els promotors de les obres menors que hagin sol·licitat la llicència d'obra a l'ajuntament a partir d'aquesta data no hauran de depositar fiança, i per tant tampoc no estaran obligats a formalitzar un contracte amb Mac Isular, d'acord a la modificació del test de l'article 9 del PDSGRCVPFUM (Pla director sectorial per a la gestió de residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca) aprovat a la Llei de mesures Tribuitàries i administratives (Llei d'Acompanyament de pressuposts) publicada al BOIB Núm. 188 de 20/12/2006
  • Si han de complir amb les mesures de reciclatge i tractament dels residus d'acord al article 9 del PDSGRCVPFUM (Pla director sectorial per a la gestió de residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca)

Més informació aquí.

Quin residu heu de posar cada contenedor? (28.01.2015)

Contenidor d'envasos GROC: botelles i garrafes de plàstic, llaunes, brics, aerosols, taps, iogurts de plàstic, bosses de plàstic, capses de plàstic, xarxes de fruita, palanganes de porexpan, envasos de dentífrics, embolcalls de film i plata, capses de puros, capses de fusta, envasos de desodorant tipus roll-on, etc.


No es poden abocar la resta de residus que no són envasos encara que siguin de materials reciclables com les ribelles de plàstic, les canonades i mànigues de plàstic, etc., en aquests casos s’han de dur al parc verd.


Contenidor d'envasos de vidre VERD: pots de vidre, botelles de vidre i iogurts de vidre. No es poden abocar els residus de vidre que no són envasos com una copa, un tassó o una finestra, en aquests casos s’han de portar a la deixalleria o punt verd perquè es pugui reciclar el material.


Contenidor paper/cartró BLAU: diaris, etiquetes de paper, capses de cartó, bosses de paper o cartó, sobres, revistes i fulls de paper.


Contenidor d’orgànica MARRÓ:restes de menjar, marro de cafè, pinyols, gespa, bossetes d’infusions, flors, llumins de fusta, filtres de cafè, closques, excrements d’animals, pals petits de fusta, etc.


Contenedor de rebuig VERD i/o GRIS: La resta de residus que siguin mescla de materials i no es puguin reciclar heu de llençar-los al rebuig, com és el cas del pal de fregar, el raspall de dents, la maquineta d’afaitar, els bolígrafs, etc.


La resta de residus REBUIG que siguin mescla de materials i no es puguin reciclar s’han de llençar al rebuig com és el cas del pal de fregar, restes de granar, raspall de dents, maquineta d’afaitar, bolígrafs, etc


Parcs verds o Deixalleria : Contenedors específics per altres tipus de residus com per exemple: piles, feralla, fusta, aparells electrònics, mobles, voluminosos, oli, pintures...Consultau amb l'Ajuntament del vostre municipi que té les competències de la gestió del punt verd i/o deixalleria


 

Refina la cerca

Pàgina 1 De 1          Anar a la pàgina