Vídeo:


El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 3 de juny de 2010 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la modificació núm. 1 del Pla Territorial de Mallorca (boib 90 de 15 de juny de 2010), per tant el seu contingut queda incorporat a l’ordenació territorial vigent per a l’illa de Mallorca.

Aquí pots consultar els documents:

  • Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 3 de juny de 2010
  • Annex 2: Fitxa d'es Guix (Escorca)
  • Annex 3: Plànol 1 d'es Guix (Escorca)
  • Annex 3: Plànol 2 d'es Guix (Escorca)
El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 13 de gener de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca (boib 18 ext. de 4 de febrer de 2011), per tant el seu contingut queda incorporat a l’ordenació territorial vigent per a l’illa de Mallorca.

Aquí pots consultar la documentació corresponent:

Aquest text consolidat a febrer de 2011 reuneix les disposicions aprovades per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca el 13 de desembre de 2004 – BOIB núm. 188 Ext. de 31-12-2004, actualitzades d’acord amb la modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 – BOIB núm. 90 de 15-06-2010; i amb la modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011 – BOIB núm. 18 Ext. de 4-02-2011.

Aquí pots consultar el document:

Acord del Ple del Consell insular de Mallorca, mitjançant el qual es procedeix a la correcció d’errada material, de fet o aritmètica comesa en les aprovacions definitives i en la publicació de la modificació número 1 i de la modificació número 2 del Pla territorial insular de Mallorca.


Aquí pots consultar el document:

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 9 de febrer de 2017 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la instrucció tècnica IT-PTIM-01/2017 del Pla Territorial Insular de Mallorca (BOIB núm. 23 de 23 de febrer de 2017).


Documentació:

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 13 de juliol de 2017 va adoptar l'Acord d'aprovar definitivament la instrucció tècnica IT-PTIM-02/2017 del Pla Territorial Insular de Mallorca (BOIB núm. 95, de 3 d'agost de 2017).


Documentació:


Per més informació pots contactar amb l'Oficina d'Informació Territorial
Adreça: General Riera, 113, 07010 Palma (Mallorca) Illes Balears. Espanya
Telèfon: (34) 971 21 99 21
Fax: (34) 971 17 39 47
Adreça electrònica: informacioterritorial@conselldemallorca.net
Horari d'atenció al públic: dimarts i dijous de 10 a 14 hores