Les espècies caçables formen part de l'activitat cinegètica i, juntament el calendari i les modalitats permeses, queden regulades a l'Ordre de Vedes que es publica cada temporada de caça.

Existeixen 23 aus i 3 mamífers caçables. Per una banda, el conill i la llebre com a espècies de caça menor, i la cabra com a peça de caça major; i per l'altra, tota una sèrie d'espècies de ploma: la perdiu, la guàtlera i el faisà. Diverses aus aquàtiques: els ànecs (9 espècies diferents), la fotja i el cegall. Quatre espècies de tords, l'estornell, la cega, el tudó, les tórteres (turca i comú) i el colom.

Les tres espècies cinegèticament més importants a les Balears són la perdiu, el conill i el tord. També són quantitativament molt importants el tudó i la cega.

Per tant, les espècies caçables són les següents: conill (Oryctolagus cuniculus), llebre (Lepus granatensis), perdiu (Alectoris rufa), guàtlera (Coturnix coturnix), faisà (Phaisanus colchicus), tudó (Columba palumbus), colom salvatge (Columba livia), tórtora comú (Streptopelia turtur), tórtora turca (Streptopelia decaocto), cega (Scolopax rusticola), estornell comú (Sturnus vulgaris), tord (Turdus philomelos), tord cellard (Turdus iliacus), grívia (Turdus viscivorus), tord burell (Turdus pilaris); i les següents aus aquàtiques: coll-verd (Anas platyrhynchos), xiulador (Anas penelope), coer (Anas acuta), sel·la rossa (Anas crecca), sel·la blanca (Anas querquedula), cullerot (Anas clypeata), griseta (Anas strepera), moretó capvermell (Aythya ferina), moretó de plomall (Aythya fuligula), cegall (Gallinago gallinago) i fotja (Fulica atra).

També poden ser abatuts en dies hàbils per l'ús de l'arma de foc, la gavina vulgar (Larus cachinnans), el moix assilvestrat (Felix catus) i el coatí (Nasua nasua).

Qualsevol espècie diferent és no caçable, sense perjudici que a més, pugui estar protegida !


Per a qualsevol dubte o consulta, posau-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça electrònica serveicinegetic@conselldemallorca.netFitxa perdiu
Perdiu

Fitxa conill
Conill

Fitxa tord
Tords

GuÓtlera

Fitxa cega
Cega

└nneres

FaisÓ

Fitxa fotja
Fotja

Fitxa cegall
Cegall

Fitxa estornell
Estornell

Fitxa colom salvatge
Colom salvatge

Tˇrtora

Tˇrtora turca

Tudˇ

Fitxa llebre
Llebre

Fitxa cabra salvatge mallorquina
Cabra salvatge mallorquina i cabres assilvestrades