La pesca fluvial és l'activitat esportiva o professional en la que es capturen de forma activa o passiva els animals habitants a les aigües insulars.


Aigües insulars: embassaments, torrents, canals, estanys, basses de rec, albuferes.

Hi pot pescar tota persona que tengui i porti la llicència de pesca fluvial i que compleixi la resta de requisits.

Aigües de règim especial:
 • Vedats declarats com a tals i gestionats per la Conselleria o una associació de pesca fluvial.
S'han de respectar les talles mínimes establertes definides a l'article 5 del Reglament CEE 3094/86, de 7 d'octubre.

Peixos (talla mínima):

 • Anguila (Anguilla anguilla) 25 cms.
 • Truita americana (Oncorhhynchus mykissi) 19
 • Llobarro (Dicentrarchus labrax) 23
 • Llises (Chelon labrosus, Mugil cephalus i Lisa sps) 25
 • Orada (Sparus aurata) 20
 • Mabre (Lithognathus mormyrus) --
 • Palomida (Lichia amia) --
 • Verderol (Seriola dumerili) 30
 • Pelaies (Solea sps) 20
 • Sard (Diplodus sargus) 15
 • Variada (Diplodus vulgaris) 15Invertebrats

 • Puu i gambeta (Petits crustacis per a esca)