Assessorament municipal de projectes europeusPer acords plenaris del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma de 2 i 27 d’abril de 2009, respectivament, es va procedir a l'aprovació definitiva dels Estatuts del Consorci Eurolocal-Mallorca. L'aprovació definitiva es va publicar al BOIB núm. 72 del 19-05-2009. La sessió de constitució del Consorci va ser el 19 de juny del 2009. El 18 d'agost el seu pressupost, prèvia publicació al BOIB, va ser aprovat. El Consell de Direcció va aprovar la RLLT i la plantilla a la sessió de 18 de setembre de 2009.El Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, conscients de la importància de participar en el context europeu per tal d'optimitzar recursos i compartir coneixements, han constituït un consorci de naturalesa administrativa i personalitat jurídica pròpia, que es regeix per les disposicions legals pròpies de la seva naturalesa, en especial per la legislació en matèria de règim local i pels seus estatuts, per tal de fer viable la seva implicació a Europa així com fomentar-la a tots els ens locals de Mallorca.