Informació pública d'Urbanisme, de Territori i de Carreteres

 
Avaluació i gestió del renou ambiental. Mapes estratègics de renou

D'acord amb la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou, que transposa la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre avaluació i gestió del renou ambiental, i el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desenvolupa en allò referent a l'avaluació i la gestió del renou ambiental, s'han d'elaborar mapes estratègics de renou corresponents als grans eixos viaris.
La Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears, estableix, en el seu article 6.2, que els consells insulars podran elaborar, aprovar i revisar els mapes estratègics de renous corresponents a les infraestructures de la seva competència.

Informació pública relativa a expedients en sol rústic

De conformitat amb el que estableixen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic a les Illes Balears, els expedients d'habitatges unifamiliars en sòl rústic i els expedients de declaració d'interès general s'han de sotmetre a un tràmit d'informació pública mitjançant anunci a l'adreça WEB corresponent.

Plans i normativa

Relació no exhaustiva de plans, normatives i textos legals suplementaris que són objecte de competència de la Direcció Insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca, i d'altres plans que són competència del Govern de les Illes Balears, que tenen incidència directa en els instruments d'ordenació territorial.

Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres (Illa de Mallorca)

Aquí pots consultar la documentació de la Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a l'illa de Mallorca, aprovada definitivament pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 03 de desembre de 2009 i publicat al BOIB núm. 183 de data 17 de desembre de 2009 (rectificació d'errada material al BOIB núm. 7, de 16 de gener de 2010)