banner


El Consell de Mallorca ha publicat una convocatòria de subvencions per restaurar els molins de vent d’extracció d’aigua del Pla de Sant Jordi de Palma (BOIB núm. 125 de 12 d'octubre de 2017).


L’objectiu d’aquesta convocatòria és restaurar el major nombre de molins possible i, posteriorment, reivindicar-ne el valor. Tot això, respectant-ne la tipologia originària i potenciant la utilització de les tècniques i els materials tradicionals.


La subvenció consisteix en ajuts monetaris. El Consell de Mallorca subvencionarà a les persones propietàries dels molins el 100 % de la restauració de la torre, el safareig i el mecanisme. Per contra, la propietat del molí l’haurà de mantenir i hi haurà de permetre les visites públiques i gratuïtes, prèvia sol·licitud.


Entre els anys 2017 i 2019 el Consell de Mallorca destinarà un total d’1.109.186,84 euros repartits en les anualitats següents:


- Per a l’any 2017, 109.186,84 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 78902 i reserva de crèdit (RC) 220170018782


- Per a l’any 2018, 500.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 78902


- Per a l’any 2019, 500.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 78902


Per col·laborar amb el Consell de Mallorca en les tasques de restauració dels molins de vent d’extracció d’aigua, s’ha creat la figura de l’apadrinament, a través de la qual les persones i les entitats que ho vulguin poden col·laborar amb el Consell de Mallorca fent una aportació econòmica.

La que vulgui el padrí o la padrina, a partir d’1 euro.

- Qualsevol persona de qualsevol edat.


- Les empreses


- Les associacions


- Les fundacions


- Etc.Els molins de vent d’extracció d’aigua.


Si voleu saber més sobre aquests molins, podeu consultar el nostre web:


A l’antic Prat de Sant Jordi, avui anomenat Pla de Sant Jordi. Vegeu el mapa:No és possible apadrinar un molí en concret, sinó que l’aportació és genèrica; és a dir, es col·labora en la restauració de tots els molins.


Per fer les aportacions posau-vos en contacte amb la Unitat del Patrimoni historicoindustrial.


  • Presencialment: veniu a les oficines de la Unitat del Patrimoni Historicoindustrial del Servei de Patrimoni (Centre Cultural La Misericòrdia, plaça de l’Hospital, 4, 07010, Palma)
  • Per correu electrònic: a l’adreça: apadrinamoli@conselldemallorca.net

Les aportacions econòmiques que es fan a l’empara d’aquesta figura tenen la consideració de donació en favor de l’Administració pública, recollida en l’article 16.b) de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. En conseqüència, donen lloc a les deduccions corresponents sobre la quota íntegra de l’impost de la renda de les persones físiques i de l’impost sobre societats, en la quantia i el percentatge que es preveu en la llei esmentada.

apadrinamoli@conselldemallorca.net
Telèfon 971 219 815