Sense termini

Justificació i estructura del Pla


El Pla Insular de Gestió 2017-2019 es redacta en aplicació de l’article 99 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (BOIB. núm. 165, de 29/12/1998).
Aquest Pla de Gestió s’estructura principalment en quatre blocs:

  • El primer no està integrat dins del Pla pròpiament, ja que n’és la memòria justificativa. Està format per la justificació del Pla, la part legislativa, la despesa que comporta el desenvolupament del Pla i la metodologia de com es fa.
  • El segon forma part del Pla de Gestió. És l’apart introductori i presenta el tema, els objectius que pretén assolir i la situació del departament i del patrimoni.
  • El tercer exposa els objectius, tant genèrics com per àrees, que es pretenen assolir, així com les accions que s’han de fer i el període en què s’han de desenvolupar.
  • En quart lloc apareix l’avaluació de l’assoliment dels objectius.

BOIB nº 37 de 28 de març 2017