Temes que us poden interessar


Aquí pots consultar la documentació de la Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a l'illa de Mallorca, aprovada definitivament pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 03 de desembre de 2009 i publicat al BOIB núm. 183 de data 17 de desembre de 2009 (rectificació d'errada material al BOIB núm. 7, de 16 de gener de 2010)


Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: