Aprovació inicial del Reglament de cooperació local en matèria d'activitats en l'àmbit de l'illa de Mallorca

Dates exposició pública: de dia 7 de novembre de 2016 a dia 20 de desembre de 2016 (ambdós inclosos)Informació pública del Reglament de cooperació local en matèria d'activitats en l'àmbit de l'illa de Mallorca


El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 13 d’octubre de 2016, va aprovar inicialment el Reglament de Cooperació Local en matèria d’activitats en l'àmbit de l'illa de Mallorca.Se sotmet l’expedient a informació pública, per a què totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (aquest termini finalitza dia 20 de desembre de 2016)Podeu consultar la següent documentació:


1. Aprovació inicial del Reglament de cooperació local en matèria d'activitats en l'àmbit de l'illa de Mallorca.Així mateix, també es pot consultar presencialment al Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, ubicat a l’edifici “Llar de la Infància”, carrer General Riera, núm. 113, 1a planta de Palma.