Comissió Qualificadora de Documents Administratius


A iniciativa del Departament de Cultura i amb el suport de Presidència, es va crear la Comissió Qualificadora de Documents Administratius del Consell de Mallorca (BOIB núm. 81, de 28 de maig de 2005), amb la finalitat de col·laborar en la modernització de l'Administració per agilitar la gestió, l'accés a la informació i la conservació de la documentació amb valors permanents, i per millorar l'accés a la informació i la protecció dels drets dels ciutadans.


Comissió Tècnica Insular d'Arxius

Creada a l'empara de l'apartat b) de l'article 42, de la Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears, la Comissió Tècnica Insular d'Arxius és l'òrgan consultiu en matèria d'arxius i fons documentals a Mallorca.