Relació no exhaustiva de plans, normatives i textos legals suplementaris que són objecte de competència de la Direcció Insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca, i d'altres plans que són competència del Govern de les Illes Balears, que tenen incidència directa en els instruments d'ordenació territorial.


Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: