Relació no exhaustiva de plans, normatives i textos legals suplementaris que són objecte de competència de la Direcció Insular de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca, i d'altres plans que són competència del Govern de les Illes Balears, que tenen incidència directa en els instruments d'ordenació territorial.PLANS DIRECTORS SECTORIALS


Els Plans Directors Sectorials (PDS) són instruments d’ordenació per al desenvolupament de la política territorial de la Comunitat Autònoma definits en el Capítol V de la Llei d’Ordenació Territorial de les Illes Balears (LOT). Els PDS han de regular el planejament, la projecció, l’execució i la gestió dels sistemes generals d’infraestructures, d’equipaments, de serveis, i d’activitats d’explotació de recursos, de forma que l’actuació de les distintes Administracions respongui als criteris de les Directrius d’Ordenació Territorials (DOT) i a programes prèviament establerts.Plans directors sectorials competència del Consell Insular de Mallorca


a) Pla director sectorial de pedreres >>


b) Pla director sectorial d’ordenació de l’oferta turística >>


c) Pla director sectorial de camps de golf


d) Pla director sectorial de carreteres >>


e) Pla director sectorial d’equipaments comercials >>


f) Pla director sectorial de residus no perillosos >>Plans directors sectorials competència del Govern de les Illes Balears


a) Pla director sectorial energètic >>


b) Pla director sectorial del transport >>


c) Pla director sectorial de telecomunicacions >>


d) Pla director sectorial de ports esportius


e) Pla director sectorial de residus perillosos i altres residus líquids no perillososPLANS DERIVATS DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA


Es tracta de plans derivats de l’ordenació territorial, que prevalen damunt el planejament municipal general i derivat i que tenen una tramitació i aprovació qualificades pel Ple del Consell Insular. Supletòriament, en tot allò no previst en la legislació d’ordenació del territori, es podrà aplicar a aquests tipus de plans les previsions de la legislació urbanística sempre que no es contradigui amb les disposicions de les esmentades LOT, DOT i PTIM.Plans especials de les rutes d’interès paisatgístic


a) Pla especial d’ordenació i de protecció de la ruta de pedra en sec >>


b) Pla especial d’ordenació i de protecció de la ruta Artà-Lluc>>Plans especials de les rutes d’interès culturalPlans especials dels AIPPlans de reconversió territorial i projectes de millora territorialALTRES PLANS I NORMATIVES


a) Acord de suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions simultani a l'aprovación inicial del PECMA pel Ple del Consell Insular de Mallorca >>


b) Pla de vies ciclistes per l'illa de Mallorca >>


c) Delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges d'ús residencial >>


d) Acord de suspensió de llicències amb relació a l'aprovació inicial del Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics de l'illa de Mallorca >>PLANIFICACIÓ DERIVADA D’ALTRA LEGISLACIÓ SECTORIAL


Pla hidrològic de les Illes Balears (aprovat per Reial decret 701/2015, de 17 de juliol - BOE 18/07/2015) >>