Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca

Desenvolupament del Conveni Europeu de Paisatge