Administracions > Tots els trÓmits
Premi/concurs: Termini tancat

Secció d'Artesania del Departament d'Economia i Hisenda


 
Es convoquen els “V Premis d’Artesania de Mallorca 2016”, les bases reguladores dels quals són les que figuren en els apartats següents.


Categoria A: Premi Disseny Mallorca 2016: Elaboració de projectes d’artesania competitius i originals que estimulin la creativitat i el talent en el camp de l’artesania.
Criteris de Valoració:
-Capacitat de proposar solucions a necessitats utilitàries i/o estètiques
-Qualitat tècnica i formal del projecte
-Innovació tècnica i/o en materials.
-Utilitat del producte, és a dir, que per les seves característiques d’alguna manera s’intenta fer la vida del consumidor millor o més fàcil
-Adopció dels criteris de disseny i respecte medi ambientals
-Possibilitats o expectatives de producció de l’objecte, és a dir, viabilitat del producte al procés de fabricació.
-Plantejament de presentació del producte, embalatge, arguments del producte, factors que justifiquin el “valor afegit” dels objectes o elements.
-Arguments de potencialitat de comercialització en el mercat i expectatives de producció.
-Viabilitat del projecte: es valorarà especialment la materialització del projecte cas que s’hagi dut a terme.
Premi: 2.000 euros. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat de la peça premiada. En cas que les característiques del producte n’impossibilitin la donació, se substituirà per la seva documentació gràfica i/o visual.


Categoria B: Premi Producte Mallorca 2016: Presentació d’un producte o d’una col•lecció de fabricació artesana ja sigui de caràcter utilitari, decoratiu o artístic.
Criteris de Valoració:
-La qualitat tècnica, formal i de disseny
-L’adaptació al mercat i la potencialitat comercial.
-La capacitat per a transmetre a la societat valors positius relacionats amb l’artesania, contribuint a la seva promoció i valorització.
-La responsabilitat social i medi ambiental
-La creativitat i innovació, aplicades als valors conceptuals, formals i tècnics.
-L’adaptació o reinterpretació d’un disseny tradicional en els aspectes formals, funcionals o ambdós conjuntament.
Premi: 2.000 euros. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat de la peça premiada.


Categoria C: Premi Trajectòria Artesana Mallorca 2016: reconeixement a l’obra consolidada i a la trajectòria professional. L’empresa artesana o l’artesà ha de comptar amb més de 20 anys d’experiència professional.
Criteris de Valoració:
-Trajectòria
- Qualitat tècnica i formal
- Utilitats del producte
-Innovació tècnica i en materials
-Adaptació al mercat
-Compromís amb l’artesania i la seva difusió.
Premi: 1.500 euros. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat d’una de les obres incloses al dossier. En cas que les característiques del producte n’impossibilitin la donació, se substituirà per la seva documentació gràfica i/o visual.


Categoria D: Premi Impuls Mallorca 2016: l’objecte és incentivar a aquelles persones que intenten obrir-se un camí en el sector de l’artesania, potenciar el treball dels artesans i empreses artesanes constituïdes recentment, així com estimular la creativitat dels estudiants i titulats d’escoles i institucions educatives del sector que busquin un desenvolupament personal i professional, en el món de l’artesania i el disseny.
Criteris de Valoració:
-El projecte en conjunt que es presenti.
-El producte individual
-La qualitat tècnica i formal
-La innovació en el desenvolupament de nous productes (materials, tècniques de producció, tecnologies aplicables, embalatges).
-L’adaptació al mercat, és a dir, la capacitat de donar solucions a necessitats utilitàries i/o estètiques
-La presentació del producte, incloent els arguments de comunicació i de promoció.
Premi: 1.500 €. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat de la peça premiada. En cas que les característiques del producte n’impossibilitin la donació, se substituirà per la seva documentació gràfica i/o visual.


 
REQUISITS DELS CANDIDATS.
a. Persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal, sucursal, delegació o establiment a l’illa de Mallorca.
b. Estar en possessió de la carta d’artesà, mestre artesà, mestre artesà honorífic, document de qualificació artesanal en vigor, i excepcionalment, encara que no tinguin aquests distintius, podran tenir la condició de candidats de la convocatòria si disposen del document administratiu que acrediti la condició de “pendent visita”, expedit abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria.
S’exceptua d’aquest requisit, si és el cas, als participants en la categoria D “Premi Impuls”
c. Certificat acreditatiu de l’alta en l’IAE de l’any en curs i/o en el Règim de la Seguretat Social, si pertoca.
d. En la categoria C “Premi Trajectòria” el candidat pot presentar la seva pròpia candidatura, o bé, pot ser proposat per les persones i/o entitats següents: un Ajuntament ( cal aportar certificat de l’acord del Ple, en aquest sentit), una associació i/o cooperativa que compti entre els seus associats, amb un mínim de 5 mestres artesans o artesans ( cal aportar certificat del l’acord del corresponents òrgan de govern, en aquest sentit i acreditar la condició d’artesans d’almenys 5 dels seus associats), i un grup format per almenys 5 mestres artesans, artesans o empreses de qualificació artesanal, (en aquest darrer cas, s’ha de presentar un escrit o document signat pels membres del grup, en el sentit d’avalar la candidatura i justificar que al manco 5 dels seus membres disposen de les corresponents acreditacions artesanes.)
e. Així mateix, en la categoria C “Premi Trajectòria” s’haurà d’acreditar que el candidat compta amb més de 20 anys d’experiència professional.


 
 
El termini de presentació de les sol•licituds i tota la documentació serà fins el dia 15 de juliol de 2016 ( inclòs), comptador des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.