Aquí teniu les instruccions i informació en relació amb l'abonament de les taxes relatives als controladors d'accés i d'ambient intern, així com també les relatives a les activitats no permanents (activitats esportives).L’autoliquidació i pagament de les taxes no implica la tramitació administrativa de l’expedient per part de l’interessat, essent necessari la presentació de tota la documentació assenyalada en la normativa davant d’un registre oficial.1. Autoliquidació i pagament de les taxes relatives a controladors d’accés i d'ambient intern


En aquest apartat podrà obtenir l’autoliquidació de les taxes relatives a controladors d’accés i en concret:

  1. Inspecció i supervisió dels centres de formació, impartició del curs bàsic.
  2. Drets d'examen per a participar a les proves avaluadores, acreditació del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats recreatives i espectacles públics.
  3. Expedició, duplicat o renovació de la targeta acreditativa com a personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats recreatives i espectacles públics.

2. Autoliquidació i pagament de les taxes relatives a a activitats no permanents


En aquest apartat podrà obtenir l’autoliquidació de les taxes relatives a activitats no permanents, en concret les relatives a proves esportives.PAGAMENT


Un cop tramitada l’autoliquidació telemàtica el pagament es podrà fer:

  • Pagament presencial (entitats bancàries col·laboradores): A dits efectes s’ha d’imprimir el document per al pagament. El justificant de pagament serà la validació electrònica i el segell bancari de l’entitat col·laboradora. Així mateix, i una vegada que s’hagi acreditat el pagament per part l’entitat col·laboradora al Consell de Mallorca (dos dies) podrà obtenir un altre tipus de justificant de pagament introduint les dades que es sol·liciten: aquí

  • Pagament telemàtic: Una vegada fet el pagament s’ha d’imprimir el justificant del pagament per l’usuari. També podrà fer el pagament telemàticament en un moment posterior si ha imprès el document de pagament en el moment d’optar pel pagament presencial, introduint a l’efecte les dades relatives a <emissora, referència, identificació i import> que apareixen al document d’ingrés: aquí

Un cop realitzat el pagament telemàtic, el justificant de pagament li serà tramés al seu correu electrònic.Recuperació del justificant de pagament: En cas que sigui necessari recuperar un justificant de pagament podrà fer-ho aquíVerificació de l’autenticitat dels documents : Amb el codi VD que surt al document d’ingrés es podrà verificar l’autenticitat del document aquíCarpeta fiscal ciutadana: Els particulars i tots els que realitzin gestions tributàries amb el Consell de Mallorca i la seva administració institucional poden obtenir la seva informació aquí. L'accés a la carpeta fiscal ciutadana requereix acreditació telemàtica.Per a la resolució de qualsevol dubte o incidència en relació a la tramitació de les autoliquidacions i el pagament telemàtic es pot posar en contacte amb:Servei d'Activitats


Departament de Territori i Infraestructures


Consell de Mallorca


C/ General Riera, 113. 1er pis, 07010 Palma


Tel. 971 17 37 22


A/e: act_class@conselldemallorca.net