Acreditacions del personal d'admissió i control d'ambient intern


El Servei d’Activitats del Consell de Mallorca és l’encarregat del desenvolupament i aplicació a la illa de Mallorca de tot allò relacionat amb les acreditacions del personal d’admissió i control d’ambient intern.


En particular:

  • Ha d’establir el programa, els continguts i les condicions del curs bàsic a impartir pels centres de formació, que ha de versar sobre matèries tècniques, jurídiques, de psicologia i sanitàries, com també sobre aspectes pràctics.
  • Ha de supervisar i validar els cursos dels centres de formació que hagin comunicat l’inici dels mateixos amb una antelació mínima de deu dies.
  • Ha de garantir la convocatòria, amb una periodicitat mínima anual, de la prova avaluadora mitjançant una resolució, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb una antelació mínima de dos mesos abans de la data de la prova.
  • Ha d’expedir la targeta d’identificació

Normativa d’aplicació

Renovació o duplicat de la targeta d'identificació
En cas de necessitat de renovació de la targeta d'identificació (per caducitat) o bé necessitat del duplicat de la mateixa (per pèrdua, robatori, etc) heu de presentar per registre la sol·licitud per a la renovació de la targeta d'identificació (annex 2) juntament amb la documentació que s'indica i abonar la taxa corresponent.


Tramitació de la validació del curs bàsic per part dels centres de formació


Per a la validació dels cursos bàsics, els centres de formació han de presentar la declaració responsable (Annex 3) amb una antelació mínima de 10 dies hàbils abans de l’inici del curs, juntament amb la documentació que s'indica i abonar la taxa corresponent.


Una vegada finalitzat el curs, han d’expedir un certificat als alumnes que l’hagin superat i comunicar-ho al Consell de Mallorca mitjançant el model de declaració responsable per a la comunicació d’alumnes que han superat el curs (Annex 4).Taxes administratives


Les taxes i el document d’ingrés són les fixades a l’ordenança fiscal corresponent.