La Secció d’Activitats No Permanents s’encarrega de la tramitació i autorització d’activitats no permanents (proves esportives de recorregut) quan el seu abast sigui el de dos o més municipis.

Són aquelles activitats que es fan de manera puntual en un lloc o recorregut concret i amb una durada predeterminada. En tot cas, la durada en el temps serà la imprescindible per dur a terme l’activitat.
Dins de l’àmbit de competència del Consell de Mallorca, són normalment les proves esportives de recorregut (atletisme, ciclisme, triatló, automobilisme, etc) que transcorren per més d’un municipi.

La Llei 7/2013, en el seu article 6.2 diu “Els consells insulars són les administracions competents per tramitar els expedients, inspeccionar i exercir la potestat sancionadora sobre les activitats supramunicipals subjectes a aquesta llei i que es desenvolupin íntegrament a la seva illa”. El procediment és establert a l’article 61 de la Llei 7/2013.

Aquests tipus d’activitats s’han de sol•licitar amb una antelació mínima de 30 dies abans de la seva realització i, donada la seva casuística i caràcter específic i singular, és recomanable posar-se en contacte amb el Servei d’Activitats amb prou antelació per consensuar el contingut i tramitació del expedient.