La Secció d’Activitats Permanents s’encarrega de la tramitació dels expedients d’activitats permanents supramunicipals que es desenvolupin íntegrament a Mallorca, es a dir, quan la instal•lació de l’activitat s’ubiqui a més d’un municipi (segons l’article 6 de la Llei 7/2013), sense perjudici de les que en virtut de l’article 28 de l’esmentada Llei, puguin ser objecte de cooperació, quan s’hagin desenvolupat reglamentàriament els supòsits.Normativa d’aplicació


  • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic d’instal•lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.