Adreces i telèfons


General Riera, 111, 1r 07010 Palma, Illes Balears


Tel.: 971 173 933 - Fax: 971 173 957
A/e: residus@conselldemallorca.net


El Consell de Mallorca té les competències en matèria de planificació dels residus no perillosos, d'acord amb la Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències en matèria d'ordenació del territori (BOIB núm. 32, de 15 de març de 2001). En conseqüència, s'atribueix als consells insulars una competència (la planificació dels residus no perillosos) de les cinc (la planificació, l'autorització, la vigilància, la inspecció i la sanció) que la Llei estatal 22/2011 de residus atribueix a les comunitats autònomes.


Si voleu informació sobre la planificació dels residus perillosos, l'autorització, la vigilància, la inspecció i la sanció de tot tipus de residus, contactau amb el Govern de les Illes Balears, que en té les competències. Servei de Residus, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (http://residus.caib.es)


Si necessitau informació sobre la recollida dels residus, podeu contactar amb el vostre ajuntament o mancomunitat. D'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases del règim local, i amb l'article 12 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats, correspon als ens locals la recollida dels residus domèstics.


General Riera, 111, 1r, 07010 Palma, Illes Balears
Tel.: 971 219 778 - Fax: 971 173 957
A/e: fiancesresidus@conselldemallorca.net


Si voleu més informació sobre el procés i la documentació necessària, clicau Fiances de residus de construcció i de demolició (RCD).