Tractament de residusLes dades se separaren per tipus de residus, depenent de la separació en origen i del posterior tractament en les diferents plantes.


* Codi LER 20: residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, de les indústries i de les institucions), incloses les fraccions recollides selectivament
Residus urbans, separats per municipis i/o per mancomunitats de les fraccions següents:


Fracció orgànica
Envasos lleugers
Envasos de vidre
Paper i/o cartó
Rebuig


Proporcionen les dades: TIRME (empresa concessionària del Consell de Mallorca per al tractament dels residus urbans o municipals*), Saica Natur Baleares S.L., TM Alcúdia Reciclatges, Calvià 2000 SA, Emaya S.A. i Consell de Mallorca.Dades dels tractaments de la FORM, Llots d'EDAR i podes
Compostatge,metanització, secat solar i gestió interna de cada planta de tractament