Les atribucions de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports són les de l'activitat administrativa del departament i també té la competència de les biblioteques de titularitat autonòmica.


D’acord amb l’article 35 de la Llei 19//2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears, «correspon als consells insulars, en el seu àmbit d’actuació respectiu:
a) La creació i la gestió de les biblioteques, en cas de titularitat pròpia o d’altre en virtut de possibles convenis.
b) El sistema insular de biblioteques públiques de cadascuna de les illes.
c) La Biblioteca Central Insular.
d) Els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit insular.
e) La creació i gestió del Registre Insular de Biblioteques Públiques i les comunicacions amb el Registre General de Biblioteques de les Illes Balears.
f) L’extensió del sistema de lectura pública mitjançant la promoció d’instruments i acords que permetin la col·laboració de les diferents institucions, entitats i associacions ciutadanes envers un sistema àgil d’agències i punts bibliotecaris que apropin els serveis de les biblioteques públiques a tots els indrets en què hi ha població.
g) L’elaboració i l’aprovació del mapa insular de lectura pública corresponent al seu territori.
h) L’exercici, amb caràcter principal, dels drets de tempteig i de retracte en el cas d’alienacions de fons de biblioteques o col·leccions pertanyents al Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.
i) L’exercici de la potestat sancionadora, en els termes d’aquesta llei.
j) La gestió del Dipòsit Legal.
k) El suport a les biblioteques per a l’elaboració de la part corresponent al seu àmbit geogràfic dels catàlegs col·lectius i de la Biblioteca Virtual de les Illes Balears.
l) L’elaboració i l’aprovació dels plans insulars de lectura pública.
m) La resta de funcions executives i de gestió en matèria de biblioteques no atribuïdes expressament, per aquesta o altres lleis, a qualsevol altra administració pública.»


Així mateix, i d’acord amb l’article 39 de la Llei esmentada, el Consell va crear la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques, com a òrgan consultiu en matèria de biblioteques, amb «les funcions bàsiques:
a) Promoure les actuacions, els plans, els programes i els instruments que desenvolupen el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, com ara els plans insulars de lectura pública, el Catàleg col·lectiu de les Illes Balears i la Biblioteca Virtual Balear.
b) Emetre dictamen sobre el reconeixement de les biblioteques i la seva integració en el Sistema.
c) Emetre dictamen sobre la revocació de la condició de biblioteca integrada en el Sistema.
d) Emetre dictamen sobre les normes o reglaments que han de regir els sistemes insulars o part d’aquest.
e) Totes les altres que, per norma legal o reglamentària, li siguin atribuïdes.»