INSPECCIONS PERIÒDIQUES


L'obligació de passar la inspecció periòdica ve imposada per l'article 10 del Reglament General de Vehicles (Reial Decret 2822/1998 de 23 de desembre) i el Reial Decret 2042/1994 de 14 d'octubre, que regula la inspecció tècnica de vehicles.

Aquestes inspeccions tenen la missió de comprovar que tant l'estat general, com els elements de seguretat del vehicle, es troben en condicions de continuar circulant sense que el vehicle constitueixi un perill per als seus ocupants ni per les altres persones, i la protecció del medi ambient , així com la comprovació d'inscripcions reglamentàries, reformes, etc.

Les efectua "GENERAL DE SERVICIOS ITV, SA" empresa concessionària del Servei d'ITV del Consell de Mallorca.
Es fan seguint el Manual de procediment d'inspeccions de les Estacions d'ITV unificat per a tot l'Estat, i que pot ser consultat dins aquesta pàgina.


DEMANI CITA PRÈVIA


871575544 / 902300368
INSPECCIONS NO PERIÒDIQUES I DE VEHICLES AGRÍCOLES


A més de les inspeccions periòdiques, al servei d'ITV també es poden legalitzar reformes com puguin ser enganxalls, ús de kits o vehicles carrossats. Es realitza la inspecció prèvia a matriculació de vehicles d'importació; s'emeten duplicats de targetes ITV, es realitzen les inspeccions periòdiques de vehicles agrícoles i els seus remolcs, es tramita la classificació d'un vehicle com a històric, etc. Tots aquests procediments els realitza de manera directa el Servei d'ITV del Consell de Mallorca, obrint el corresponent expedient administratiu previ a la inspecció tècnica.NO HI HA CITA PRÈVIA


CONSULTES 971173707