Acta digital a partir de l'any 2017L’acta digital es defineix com un document electrònic i multimèdia, compost almenys pels elements següents:

  1. Acta succinta: document electrònic que conté els punts de l’ordre del dia d’una sessió o reunió d’un òrgan col·legiat insular i els acords presos en cadascun dels punts d’aquest ordre del dia. Segons el tipus de sessió de la qual s’ha d’estendre acta, pot tenir un format específic, fins i tot determinat per la legislació vigent, com és el cas de les actes dels Plens corporatius.
  2. Document audiovisual o vídeo: enregistrament en vídeo de tot l’ocorregut en la sessió o reunió, que conté àudio i imatges. Aquest document recull la literalitat de les intervencions de cadascun dels oradores, i s’integra en el document electrònic de forma enllaçada.
  3. Signatura electrònica: la signatura electrònica de curs legal de la persona que ocupa la Secretaria de la sessió dóna fe i efectes de dret al document. Aquesta signatura es fa amb el certificat de signatura d’aquesta persona. En el cas dels plens, l’acta digital la signa el secretari general del Consell.