Les primeres institucions pròpies de govern de l’illa de Mallorca, cal cercar-les en els anys immediatament posteriors a la conquesta catalana de l’any 1229. Inicialment, aquestes institucions (els jurats i el Consell Assessor dels Jurats) representaven de manera gairebé exclusiva la Ciutat de Mallorca.Las primeras instituciones propias del gobierno
Fou l’any 1315, sota el regnat de Sanç I, quan es creà la Universitat Forana, que representava tots els municipis que aleshores hi havia a Mallorca. Els síndics i els consellers de la Universitat Forana s’integraren —a partir de 1373— en el Sindicat Forà, que, amb el Consell de la Ciutat, constituïa el Gran i General Consell, l’òrgan director de la política del regne de Mallorca.

L’any 1349, Mallorca s’incorporà a la corona d’Aragó, però el Gran i General Consell continuà dirigint la política de la ciutat i el regne de Mallorca. El 1447 fou instaurat el règim de sac i sort per elegir-ne els membres. Aquest sistema es mantingué fins a la promulgació del Decret de Nova Planta (1715).