Legislació vigent a nivell europeu i nacional sobre les IDEs, la interoperabilitat i l'accés a la informació de les administracions públiques
A nivell europeu:
A nivell nacional:
A nivell autonòmic no existeix, de moment, legislació específica al respecte