De conformitat amb el que estableixen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic a les Illes Balears, els expedients d'habitatges unifamiliars en sòl rústic i els expedients de declaració d'interès general s'han de sotmetre a un tràmit d'informació pública mitjançant anunci a l'adreça WEB corresponent.