Per gestionar correctament els RCD en obres majorsD'acord amb el que s'estableix en l'article 9, sobre les obligacions dels productors de residus de construcció i de demolició del PDSGRCVPFUM (Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús) de 23 de novembre de 2002, i amb la modificació posterior del 30 de novembre de 2006, s'ha de dipositar una fiança per gestionar correctament els residus de construcció i de demolició en el cas d'obres majors.
Us podeu adreçar a la Seu electrònica del Consell de Mallorca per trobar totes les explicacions i iniciar els tràmits telemàtics associats al procediment. ENTRA A LA SEU