D'acord amb l'article 5.1.s del Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca, els municipis de més de 5.000 habitants o mancomunitats que tenguin encomanada la gestió de residus han de disposar d'un Pla Municipal de Gestió de Residus