Normativa de Mallorca en matèria de residus


Tarifa de residus sòlids urbans, llots d'estacions depuradores d'aigües residuals, restes d'animals morts i d'escorxador del sector primari (incloent-hi MER)
Vigència de les tarifes següents del tractament dels residus de construcció i de demolició (RCD), voluminosos (RV) i de pneumàtics fora d’ús (PFU) de l’illa de Mallorca, aprovades pel Ple de la corporació el 5 de març de 2009:


Residus de construcció i de demolició (RCD):43,35 €/t (*)


Pneumàtic fora d’ús (PFU): 116,04 €/t


Residu voluminós (RV): línia blanca amb CFC: 557,78 €/t


Residu voluminós (RV): línia blanca sense CFC: 346,61 €/t


Residu voluminós (RV): línia marró: 756,71 €/t


Residu voluminós (RV): resta: 184,53 €/t


(*) Per densitats entre 1-1,2 t/m3; per a altres densitats, vegeu la fórmula d'aplicació en els BOIB adjunts.