Informació sobre la legislació i el marc normatiu de l'artesania a Mallorca

LLEI D’ORDENACIÓ DE L’ARTESANIA
Llei 4/1985, de dia 3 de maig, d’ordenació de l’Artesania (BOIB núm. 14, 20/05/1985, pàg. 155-156)PRINCIPIS GENERALS PER OBTENIR LA CARTA D'ARTESÀ, LA CARTA DE MESTRE ARTESÀ, EL DOCUMENT DE QUALIFICACIÓ ARTESANA PER EMPRESES I LA CARTA DE MESTRE ARTESÀ HONORÍFIC


Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per
obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de
mestre artesà honorífic (BOIB núm. 121, 06/09/2014, pàg. 40788-40793)COMISSIÓ INTERINSULAR D’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS (INTERCOMARTIB)
Decret 140/2000 de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió interinsular d'Artesania de les Illes Balears, prevista a la llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera. (BOIB núm. 88, 18/07/2000, pàg. 11108-11109) modificat per Decret 19/2011, d’11 de març, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d’artesania d eles Illes Balears, prevista a la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als Consell Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera. (BOIB núm. 39, 17/03/2011, pàg. 12)COMISSIÓ D’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS (COMARTIB)


Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears. (BOIB núm. 88, 18/07/2000, pàg. 11107-11108) modificat per Decret 101/2005, de 7 d'octubre, pel qual es modifica l'article 2 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears. (BOIB núm. 158, 22/01/2005, pàg. 6-7) modificat per Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'article 2 i l'article 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears. (BOIB núm. 23, 14/02/2009, pàg. 7-8)APROVACIÓ I REGULACIÓ DEL REPERTORI D’OFICIS ARTESANS (ROA)
Ordre del conseller de Comerç i Indústria, de dia 9 de desembre de 1985, pel que s'aprova el Repertori d'Oficis Artesans (BOIB núm. 01, 10/01/1986, pàg. 4-10). Adjunt d’annex ACTUALITZAT del Repertori d'Oficis Artesans ROA.TRASPÀS COMPETÈNCIES CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Decret 80/20, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquesta institució insular que actualment exerceix l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears en matèria d’artesania i de foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes. (BOIB núm. 95, 24/06/2010, pàg. 6-10)PONÈNCIA TÈCNICA I COMISSIÓ INSULAR D’ARTESANIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA


Modificació del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca per Acord del Ple de dia 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013)TAXES ARTESANIA


Llei 13/2005, de 27 de desembre de mesures tributàries i administratives (BOIB núm.196, 31/12/2005, pàg. 25)


TAXES any 2017


Concepte d’ingrés


Import


Sol·licitud Carta Artesà/Carta Mestre Artesà


9,60 €


Expedició carnet


9,60 €


Renovació carnet


4,92 €


Sol·licitud Document de Qualificació Artesanal (inspeccions)


49,23€