Què se subvenciona?

 • la retolació en llengua catalana
 • l’etiquetatge en llengua catalana
 • l’edició en llengua catalana de material imprès (targetes, calendaris, fullets, bosses, agendes, sobres...)
 • l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant
 • l’edició en llengua catalana de pàgines web i de portals d’Internet

Qui se subvenciona?

 • les empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de l’illa de Mallorca i les comunitats de béns de l’illa de Mallorca.
 • les entitats associatives o organitzatives, sense ànim de lucre.

Dotació pressupostària


Té una quantia total de 250.000 €: 170.000 € es destinen a empreses i 80.000 € a entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre.Import de l’ajuda


L’ajuda no pot ser superior a la quantitat sol·licitada, ni al pressupost inicial subvencionable. Si la quantia total no és suficient per pagar el valor total de la subvenció sol·licitada, s’aplicaran els criteris per valorar quina quantia correspon a cada sol·licitud.Terminis

 • Quan s’han de presentar les sol·licituds? Del 20 de juliol al 9 d’agost de 2018.
 • Quan s’ha d’haver fet l’activitat? De l’1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018.
 • Quin termini hi ha per justificar? 20 dies des de l’endemà de la publicació de la concessió de les subvencions. Aquesta justificació s’ha de fer necessàriament com a màxim dia 30 de setembre de 2018.
 • Quina data han de tenir els justificants? D’1 de setembre de 2017 a 30 de setembre de 2018.

Lloc de presentació

 • En qualsevol terminal del Registre General del Consell.
 • En els llocs establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Podeu consultau-ne tota la informació i accedir als tràmits d’aquesta convocatòria a la Seu electrònica. Hi trobareu en un únic document el formulari editable de sol·licitud i la resta de documentació que s'hi ha d’adjuntar.